Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2012

xoxox
6121 ff7c 500
tez tak chce ;c
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viafucktion fucktion
xoxox
4856 cd00
Reposted fromretaliate retaliate viafucktion fucktion
xoxox
4535 0ece 500
masaż proszę.
Reposted fromdziewcze dziewcze viafucktion fucktion
xoxox
3677 63b2
xoxox
5294 7ecb
Reposted fromlabellavita labellavita

November 06 2012

xoxox
xoxox
xoxox
4874 b895
Reposted fromjethra jethra viadiedrunk diedrunk
xoxox
6176 f358
I follow you deep sea baby
Reposted frompoppyseed poppyseed viadiedrunk diedrunk
xoxox
0526 5c06
Reposted fromcygaretka cygaretka viadiedrunk diedrunk
xoxox
Reposted fromeat-slow eat-slow viadiedrunk diedrunk
1578 6f53
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadiedrunk diedrunk
xoxox
xoxox
7487 81d3
xoxox
7982 6cba
Reposted fromretaliate retaliate viadiedrunk diedrunk

August 27 2012

xoxox
8063 9b83
Reposted fromchocosinner chocosinner
xoxox
2759 49e8
rozkmina życia.
Reposted fromchocosinner chocosinner

August 20 2012

xoxox
xoxox
Słuchaj, to jest tak, że tamtego człowieka już nie ma. Umieramy co chwilę. Nie ma już mnie tamtego sprzed pięciu lat. Kiedy sobie próbuję przypomnieć, jaki byłem, nie pamiętam. Mam różne zdjęcia, ale to już nie jestem ja.
— Tomasz Karolak, wywiad.
xoxox
Legenda mówi, że jeśli nie możesz spać w nocy, to znaczy że przebywasz w czyichś snach..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl